___________________________________________________________________________________________________________________________________

U svibnju 1993.
gp.Karl Eckard Stoecker, Architect dipl.ing.
tada vlasnik tvrtke
 
FAI
Planungsgesellschaft mbH
Ludwigsburg


sa
gp. Nenad Bach, dipl.ing.arhitekt
do tada direktor projektnog biroa
GP HIDROELEKTRA
Zagreb

osnivaju
                   FAI
predstavništvo
     za Hrvatsku
             Zagreb


sa sjedištem
Zagreb, Frankopanska 5
_______________________________________________________________________________

Početkom 1996.
gp. Karl Eckard Stoecker, Architect dipl.ing.
Esslingen an Neckar, SR Njemačka
i
gp. Nenad Bach, dipl. Ing.arh.
Zagreb, Hrvatska

osnivaju

FAI
društvo sa ograničenom odgovornošću za
projektiranje i marketing


sa sjedištem
Zagreb, Krležin Gvozd 23

Prema rješenju 
Trgovačkog suda u Zagrebu Td-96/218-2 od 28.03.2006.
FAI d.o.o. upisan je u sudski registar pod MBS: 080059400
s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kuna.
Zastupa ga Nenad Bach, direktor
pojedinačno i samostalno.
_______________________________________________________________________________

09.02.1998. društvu kao partner pistupa
gp. Djivo Dražić, dipl.ing.arh., Zagreb
a naziv društva mijenja se u

FAI
društvo sa ograničenom odgovornošću za
planiranje, projektiranje i marketing

_______________________________________________________________________________

08.04.1998. društvo mijenja naziv u

FAI Stoecker Bach Dražić
društvo sa ograničenom odgovornošću za
planiranje, projektiranje i marketing

_______________________________________________________________________________

17.01.2002.
gp. Djivo Dražić dogovorno prestaje biti
partner u FAI-u, a društvo mijenja naziv u

FAI Stoecker i Bach arhitekti
društvo sa ograničenom odgovornošću za
projektiranje i marketing
sa sjedištem
Radnička cesta 27, Zagreb

_______________________________________________________________________________

19.04.2006. Gospodin Stoecker odlazi u mirovinu,
a FAI d.o.o. dogovorno nastavlja koristiti tvrtku kako je
do tada upisana u sudskom registru.
_______________________________________________________________________________

20.01.2009. Trgovački sud u Zagrebu izdao je
riješenje o upisu jedinog člana uprave društva:
Nenad Bach, dipl.ing.arh.
pod tvrtkom/nazivom

FAI Stoecker i Bach arhitekti
društvo sa ograničenom odgovornošću za
projektiranje i marketing
sa sjedištem
Radnička cesta 27, Zagreb
_______________________________________________________________________________

01.01.2012. Tvrtka mijenja sjedište:

FAI Stoecker i Bach arhitekti
društvo sa ograničenom odgovornošću za
projektiranje i marketing
sa sjedištem
Radnička cesta 41, Zagreb

___________________________________________________________________________________________________________________________________