MELITA LOŽNJAK dipl.ing.arh.
Ovlaštena arhitektica
Broj ovlaštenja: A3378

Samostalni projektant u FAI d.o.o. Zagreb.

Rođena 04.03.1973. u Osijeku.
Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2002.
Članica HKA i DAZ-a.